O nas (Demo)

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

Pomysł powołania w Skierniewicach hospicjum domowego powstał w 1999r. Na pierwszej zorganizowanej konferencji zwrócono uwagę „Jaką rolę społeczną pełni Hospicjum domowe, jego miejsce we współczesnym systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej” oraz „Opieka długoterminowa, a hospitalizacje domowe: możliwości organizacyjne, skutki finansowe i znaczenie społeczne”. Inicjatorem konferencji był ówczesny dyrektor Oddziału Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych w Skierniewicach p. Zbigniew Figat. Wśród osób zaproszonych byli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, przedstawiciele samorządów lokalnych, lekarze, pielęgniarki, pracownicy mediów lokalnych. Gościem honorowym była p. Katarzyna Kowalewska – prezes Hospicjum Kutnowskiego, które miało służyć za wzór do utworzenia podobnej instytucji w Skierniewicach. Wkrótce na zebraniu założycielskim 17 sierpnia 1999 roku zawiązał się komitet Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej. W jego skład weszły 22 osoby, przedstawiciele różnych zawodów, wśród nich byli m.in.: urzędnicy, prawnicy, nauczyciele, ekonomiści, dziennikarze, lekarze, pielęgniarki i inni. W dniu 20 października 1999r. dokonano rejestracji Stowarzyszenia Hospicjum w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach oraz nadano mu statut.