Statut (Demo)

Statut
Stowarzyszenia „Hospicjum” im. Anny Olszewskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Hospicjum „im. Anny Olszewskiej”, zwane w dalszych Postanowieniach statutu Hospicjum, jest dobrowolną, samorządną organizacją charytatywną-stowarzyszeniem, posiadającym osobowość prawną.
Hospicjum ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§2

Hospicjum jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r., Nr.20, poz.104 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96 z 2004r. z późn. zmianami) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.

§3

Terenem działania Hospicjum jest obszar Rzeczypospolitej.

§4

Siedzibą Hospicjum jest miasto Skierniewice.

§5

Hospicjum jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem działającym w celach nie zarobkowych.

§6

Hospicjum może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.

§7

Hospicjum opiera swoją działalność na działalności społecznej swoich członków, działających w zespołach interdyscyplinarnych składających z lekarzy, pielęgniarek, konsultantów, doradców, duchowych i wolontariuszy o zawodach nie medycznych, a także chorych i ich rodzin.

§8

Czas trwania Hospicjum jest nieokreślony.

§9

Hospicjum może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział II
Cele Hospicjum i sposoby ich realizacji

§10

Celem Hospicjum jest:

 1. nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych, poprzez zespoły opieki domowej, a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu
 2. udzielanie pomocy psychologicznej i duchowej rodzinom chorych jednocześnie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej
 3. działalność charytatywna w szczególności na rzecz osób i rodzin dotkniętych chorobą nowotworową
 4. ochrona i promocja zdrowia
 5. promocja i organizacja wolontariatu
 6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 9. działalność w zakresie opiekuńczo – pielęgnacyjnym.

§11

Hospicjum realizuje swoje cele w następujący sposób:

 • sprawuje opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby poprzez zespoły opieki domowej, a w przyszłości także w stacjonarnym zakładzie całodobowym na zasadach określonych regulaminem tego zakładu
 • uruchamia i prowadzi poradnie opieki hospicyjnej
 • programuje i realizuje opiekę hospicyjną
 • rozwija propagandę i udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem, telewizją, wydając własne wydawnictwo oraz stosując inne środki w tym zakresie
 • propaguje ideę i metody opieki nad chorymi w terminalnych stanach
 • organizuje szkolenia, konferencje, seminaria dla swych członków a także dla sympatyków idei hospicyjnej
 • zbiera środki finansowe potrzebne dla realizacji celów Hospicjum poprzez akcje charytatywne, prowadzenie działalności gospodarczej, sponsoring
 • pozyskuje, szkoli wolontariuszy
 • organizuje budowę hospicjum stacjonarnego oraz innych obiektów niezbędnych dla działalności statutowej
 • współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami rządowymi i samorządowymi
 • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze
 • prowadzi wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
 • prowadzi ośrodki rehabilitacyjne dla osób starszych, Domy Pomocy Społecznej, ośrodki, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze itp.
 • umacnia zdrowie przez edukację zdrowotną
 • propaguje zdrowy styl życia
 • organizuje i uczestniczy w olimpiadach, konkursach z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Powyższe działania z §11 mogą być prowadzone zarówno w formie nieodpłatnej, jaki i odpłatnej pożytku publicznego.

§12

Realizując powyższe cele statutowe Hospicjum opiera się na pracy społecznej swoich członków i sympatyków. W niezbędnym zakresie może zatrudnić pracowników.

Rozdział III
Członkowie i ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Hospicjum dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§14

Członkami zwyczajnymi Hospicjum mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – którzy popierają cele Hospicjum oraz złożą deklarację członkowską.

§15

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Hospicjum decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania Hospicjum, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Hospicjum, korzystając z czynnego i biernego prawa wyborczego
 2. brać udział w pracach Hospicjum, używając jego odznak
 3. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Hospicjum

§17

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwały władz Hospicjum
 2. realizacja i propagowanie idei społecznej opieki nad chorymi, zarówno w ramach Hospicjum jak i w ogólności
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§18

Praca członka zwyczajnego na rzecz Hospicjum jest wykonywana honorowo. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z potrzeb Hospicjum członkowie zwyczajni mogą świadczyć pracę na rzecz Hospicjum odpłatnie.
Za szczególnie duży wkład pracy, którym mowa w ust.1. członkom zwyczajnym mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§19

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.
Skreślenie członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

 1. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie
 2. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcyśmierć członka

Wykluczenie członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

 1. prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Hospicjum
 2. popełnienie czynu, który godzi w dobre imię Hospicjum lub dyskwalifikuje daną osobę jako członka

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt. b oraz ust. 2 Zarząd umożliwi członkowi złożenie stosownych wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

Od uchwały zarządu może odwołać się w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub powzięcia wiadomości o niej, do Walnego Zebrania

Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§20

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która na swój wniosek zostanie przyjęta do Hospicjum.
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości, bądź w inny sposób udziela pomocy finansowej.

§21

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tę nadało, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych.

§22

Członek wspierający i członek honorowy mają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

Rozdział IV
Władze Hospicjum
Postanowienia ogólne

§23

Władzami Hospicjum są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§24

Kadencja władz wybieralnych trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji Komisji Rewizyjnej, która trwa 18 miesięcy. Dopuszczalny jest wybór członków władz na następne kadencje.

§25

Uchwały władz Hospicjum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu mówią inaczej.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

W razie uzyskania równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§26

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Hospicjum. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§27

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku, nie później niż do końca pierwszej połowy roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy. Termin i miejsce odbycia oraz porządek obrad Walnego zebrania ustala Zarząd Hospicjum, powiadamiając pisemnie członków na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania, załączając do zawiadomienia swoje sprawozdanie lub wskazując, gdzie i kiedy będzie ono wyłożone.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinien zwołać nie później niż w terminie 2 tygodnie od daty złożenia wniosku.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie kierunków i programu działania Hospicjum
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
 4. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej
 6. uchwalenie budżetu Hospicjum
 7. uchwalanie zmian statutu
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Hospicjum
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia z Hospicjum.

§30

Uchwały w sprawie odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Hospicjum wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Zarząd Hospicjum

§31

Zarząd Hospicjum składa się z 3-5 osób w tym prezesa, vice prezesa, sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Zarządu wybiera Walne zebranie, na wniosek prezesa zarządu.
Zarząd działa na podstawie regulaminu, ustalającego zasady funkcjonowania Zarządu.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności zgodnie z wymogami ustawy.

§32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. przyjmowanie członków Hospicjum, prowadzenie ich ewidencji, egzekucja składek członkowskich, skreślenie i wykluczenie członków
 3. wykonanie uchwał Walnego Zebrania
 4. ustalanie projektu budżetu Hospicjum i projektu składek
 5. zarządzaniem majątkiem Hospicjum
 6. kierowania całokształtem działalności Hospicjum
 7. organizowanie prac Hospicjum w kierunku optymalnej realizacji celów statutowych

§33

Zarząd wykonuje swoje funkcje społecznie.
Dla obsługi administracyjnej hospicjum Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizacje i zakres czynności. Pracownicy biura mają prawo do wynagrodzenia.

§34

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje dla załatwienia konkretnie oznaczonej sprawy. Członkami Komisji mogą być osoby spoza Zarządu, z tym, że jej przewodniczącym jest członek Zarządu.

§35

Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący lub zastępca przynajmniej raz na dwa miesiące. Z posiedzeń Zarządu spisywany jest protokół podpisany przez przewodniczącego lub jego zastępcę i sekretarza.

Komisja Rewizyjna

§36

Komisja Rewizyjna jest Kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, z których wybierany jest przewodniczący.
Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności oraz o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu zgodnie z wymogami ustawy.

§37

Komisja Rewizyjna posiada następujące prawa i obowiązki:

 1. kontrola, przynajmniej raz w roku, gospodarki finansowej Hospicjum
 2. kontrola, przynajmniej raz w roku, stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd
 3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania prze Zarząd
 4. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie
 5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§38

Członkostwo w Zarządzie i Komisji rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji
 2. ustania członkostwa w Hospicjum
 3. zrzeczenia się uczestnictwa w tych władzach
 4. odwołania przez Walne zebranie

Rozdział V

§39

Majątek Hospicjum powstaje ze składek członkowskich, świadczeń członków wspierających, dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku hospicjum, z ofiarności społecznej oraz z wpływów z działalności odpłatnej.
Dochody z dotacji, darowizn, subwencji spadków i zapisów mogą być użyte dla realizacji wszystkich celów hospicjum i ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§40

Majątek Hospicjum tworzą:

 1. nieruchomości i rzeczy ruchome, będące własnością Hospicjum
 2. inne prawa majątkowe
 3. środki pieniężne

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów Hospicjum.

§41

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Hospicjum w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywanie majątku Hospicjum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Hospicjum.
Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§42

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wice prezesa i skarbnika lub innego upoważnionego przez Zarząd Członka Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§43

Uchwała o rozwiązaniu Hospicjum powinna określać sposób likwidacji Hospicjum oraz cel na jaki zostanie przekazany jego majątek.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Hospicjum Walne Zebranie powołuje Komisje likwidacyjną.

Skierniewice 30.06.2014 r.