Kontrola Urzędu Miasta w Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach (Demo)

W dniu 10.10.2016 w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach odbyła się kontrola Urzędu Miasta. Sprawdzeniu podlegała dokumentacja dotycząca zadań publicznych, które realizowane są w ramach dotacji przyznawanych przez Urząd Miasta. Obecnie Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej realizuje dwa zadania publiczne: Ochrona i promocja zdrowia oraz Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
Zespół kontrolny składał się z urzędników pracujących w Urzędzie Miasta, w jego skład wchodziły: Edyta Cieślak, Jadwiga Majewska oraz Jolanta Klekotko.

Oceny i podsumowanie końcowe kontroli:

Jak czytamy w Protokole z kontroli prawidłowości  realizacji wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe zawierały adnotację o ich sprawdzeniu przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym  i formalno-rachunkowym wraz z datami sprawdzeń.
Dodatkowo kontrola wykazała, że na wszystkich dokumentach księgowych realizowanych w ramach środków finansowych otrzymanych z dotacji Miasta Skierniewice, została zamieszczona informacja, że dana płatność była rozliczona w ramach zadania zleconego w ramach zawartej umowy oraz z jakich środków dokonano danej płatności.

 

Kontrola wykazała, że zadania publiczne realizowane są właściwie,  zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartych
w niej harmonogramach.

logo